Физиотеравпетски техничар

image

Физиотеравпетскиот техничар низ четиригодишно образование стекнува  знаења по општообразовните и стручните  предмети и практични умеења и вештини за:

  • примена на сите видови терапија (термо, електро, механо, кинези и др.) во рехабилитацијата
  • ракување, грижа и одржување на апаратите, инструментите и матерјалите со кои работи
  • работа со инвалидизирани лица
  • работа со семејства на инвадилизирани лица
  • спроведување на мерки за заштита и унапредување на човековото здравје