Тим на СМУГС Др. Панче Караѓозов


1. Албански јазик и литература  

 •                         Valdeta Kasapi
 •                         Рамиз Љута
 •                         Шериф Селими
 •                         Шкендије Јетиши
 •                         Шпреса Исмаили

  

2. Аналитичка хемија   

 •                         Билјана Аврамовска Филкоска
 •                         Неше Салих

 

3.Анатомија и физиологија    

 •                         Sumeja Pajaziti
 •                         Беким Фера
 •                         Билјана Ефремова
 •                         Валмира Бакали Морина
 •                         Емилија Милошевска
 •                         Лорета Сали
 •                         Славица Видеска

 

4. Англиски јазик          

 •                         Бети Силјаноска Дрнков
 •                         Благој Гонов
 •                         Елизабета Атанасова- Владимировска
 •                         Илми Ковачи
 •                         Марија Петреска
 •                         Менсур Али
 •                         Симона Јанковска
 •                         Славица Ѓурческа
 •                         Фљорент Рустеми

 

 

5. Безметални дентални конструкции

 •                         Ibraim Ramadani
 •                         Александра Милошевска
 •                         Артан Салиу
 •                         Берат Бајрами
 •                         Маја Филиповски
 •                         Мирјана Цветкоска
 •                         Петре Талески
 •                         Сашо Унчевски
 •                         Шабан Бериша

 

6. Бизнис      

 •                         Ацо Ѓоргиевски
 •                         Индер Дестани

 

 

 

7          Биологија      

                        Виолета Јовевска

                        Елена Јакимовска Барџовска

                        Елизабета Сарафимова

                        Енвер Граинца

                        Ирфан Миртезани

                        Соња Дојчиновска- Гроздановска

                        Хирмин Дураку

 

8. Броматологија и токсикологија      

 •                         Floresha Sela
 •                         Анита Диневска

 

9. Вовед во лабораториска работа  

 •                         Даниела Стојановска Пановска

 


10. Граѓанско образование    

 •                         Индер Дестани
 •                         Лидија Лазаревска
 •                         Никола Стојаноски
 •                         Фатима Кривањева

 

11.Дезинфекција дезинсекција и дератизација     

 •                         Дијана Рашковиќ

 


12. Заботехничка технологија  

 •                         Ibraim Ramadani
 •                         Александра Милошевска
 •                         Артан Салиу
 •                         Берат Бајрами
 •                         Весна Игњатовиќ
 •                         Жана Чингоска
 •                         Мирјана Цветкоска
 •                         Шабан Бериша

 

 

13. Здравствена психологија    

 •                         Марина Јовановска
 •                         Марија Јанакиевска
 •                         Мируше Рамети

 

14.Здравствена психологија и комуникација 

 •                         Марија Јанакиевска
 •                         Мируше Рамети

 

 

15. Инструментални анализи во фармацијата

 •                         Даниела Стојановска Пановска
 •                         Натали Трајковска

 

 

16. Интерна и педијатрија со нега  

 •                         Беким Фера
 •                         Зорица Јанакиева
 •                         Лорета Сали
 •                         Марија Рувческа
 •                         Сунчица Ивановска

 

17. Интерни болести со нега  

 •                         Ајше Рамадан
 •                         Беким Фера
 •                         Ваљбона Асани
 •                         Елена Димишковска
 •                         Марина Цветкова
 •                         Мигена Главче
 •                         Николина Трајановска
 •                         Соња Глигуроска

 

18. Инфективни болести со нега   

 •                         Rijad Ajro
 •                         Билјана Ристова
 •                         Билјана Чибишева
 •                         Весна Ерби
 •                         Елена Димишковска
 •                         Зулхане Синани
 •                         Марина Поповска
 •                         Мигена Главче
 •                         Нина Кнаггс
 •                         Севдије Исмани


19. Информатика

 •                         Бејтула Муртезани
 •                         Билјана Камчева Стаменковиќ
 •                         Емилија Бошковска- Живадиновиќ

 

20. Историја 

 •                         Ardijana Iseni
 •                         Валентина Стаменковиќ
 •                         Кенан Исени
 •                         Лидија Лепчевска
 •                         Марјан Петковски


21. Исхрана и диететика

 •                         Леонора Меџити
 •                         Лорета Сали
 •                         Марија Рувческа
 •                         Фатиме Рамадани

 

22.Итни медицински состојби 

 •                         Марија Рувческа

 

23. Кинезитерапија    

 •                         Ана Весова
 •                         Елена Каевска
 •                         Лорета Сали
 •                         Марија Рувческа
 •                         Фејзије Акија

 

 

24. Клиничка медицина 

 •                         Rijad Ajro
 •                         Ана Весова
 •                         Марија Рувческа


 

25        Клиничка хемија  

                        Боби Кирковски

                        Вера Бутикоска

                        Весна Атанасовска

                        Наталија Пачоова Паттерсон

                        Соња Славковиќ

 

26        Козметологија      

                        Јасмина Јаковчевска

 

27. Коронки и мостови 

 •                         Ibraim Ramadani
 •                         Александра Милошевска
 •                         Артан Салиу
 •                         Берат Бајрами
 •                         Весна Игњатовиќ
 •                         Жана Чингоска
 •                         Маја Филиповски
 •                         Мирјана Цветкоска
 •                         Петре Талески
 •                         Шабан Бериша

 

28. Латински јазик    

 •                         Ивица Весов
 •                         Флорим Селмани

 

29. Ликовна уметност  

 •                         Бојан Стојаноски
 •                         Катерина Ристовски Сушелска

 


30. Македонски јазик за учениците од другите заедници     

 •                         Даниела Јовановска
 •                         Деница Козовска Михаиловска
 •                         Славица Танчева

 


31. Македонски јазик и литература      

 •                         Анета Црвчевска
 •                         Васка Дојчиноска
 •                         Владанчо Ристовски
 •                         Даниела Јовановска
 •                         Деница Козовска Михаиловска
 •                         Славица Танчева
 •                         Татјана ХристовскаКачоровска

 

32.  Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници 

 •                         Анета Николовска Стефаноска
 •                         Даниела Јовановска
 •                         Деница Козовска Михаиловска
 •                         Павлина Митевска
 •                         Славица Танчева

 

33. Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници:албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература 

 •                         Анета Црвчевска
 •                         Деница Козовска Михаиловска
 •                         Павлина Митевска
 •                         Славица Танчева
 •                         Татјана Христовска Качоровска


34.Масажа     

 •                         Ilknur Murtezan-Ademovska
 •                         Ана Весова
 •                         Весна Атанасовска
 •                         Марија Рувческа
 •                         Фејзије Акија


35. Математика  

 •                         Esma Islami
 •                         Бејтула Муртезани
 •                         Биљана Стефановска
 •                         Емилија Бошковска- Живадиновиќ
 •                         Захир Селими
 •                         Стојанка Ристовска

36. Медицинска биохемија    

 •                         Натали Трајковска
 •                         Неше Салих

 

37. Микробиологија   

 •                         Вера Бутикоска
 •                         Дијана Рашковиќ

 

38. Мобилна протетика 

 •                         Андриана Остојиќ
 •                         Валмира Бакали Морина
 •                         Сашо Унчевски

 

39. Музичка култура      

 •                         Беким / Bekim Дургути /Durguti
 •                         Лидија Пшенко

 

40. Невропсихијатрија со нега  

 •                         Боби Кирковски
 •                         Муејед Амети
 •                         Фејзије Акија

 

41. Ортодонција 

 •                         Ibraim Ramadani
 •                         Андриана Остојиќ
 •                         Артан Салиу


42. Основи на здравствена нега       

 •                         Ајше Рамадан
 •                         Бехија Селими
 •                         Билјана Чибишева
 •                         Валбона / Valbona Амети /Ameti
 •                         Ваљбона Асани
 •                         Весна Ерби
 •                         Дашмире Муртезани
 •                         Дијана Рашковиќ
 •                         Драгана Јордановска
 •                         Едљира Дестани
 •                         Елена Димитриевска
 •                         Елена Димишковска
 •                         Зорица Јанакиева
 •                         Зулхане Синани
 •                         Зумрете Јакупи
 •                         Леонора Меџити
 •                         Марина Поповска
 •                         Мелиха Умер
 •                         Мигена Главче
 •                         Николина Трајановска
 •                         Нина Кнаггс
 •                         Ресмие Чиљафи
 •                         Севдије Исмани
 •                         Соња Глигуроска
 •                         Соња Митевска
 •                         Сунчица Ивановска
 •                         Фејзије Акија

 

43. Паразитологија 

 •                         Вера Бутикоска

 

44.Патологија    

 •                         Ilknur Murtezan-Ademovska
 •                         Виолета Кузмановиќ
 •                         Фејзије Акија

 

45. Патолошки состојби и заболувања

 •                         Ilknur Murtezan-Ademovska
 •                         Соња Славковиќ
 •                         Фејзије Акија


46. Практична настава  

 •                         Floresha Sela
 •                         Ана Весова
 •                         Андриана Остојиќ
 •                         Анита Диневска
 •                         Ајше Рамадан
 •                         Берат Бајрами
 •                         Валмира Бакали Морина
 •                         Вера Бутикоска
 •                         Весна Атанасовска
 •                         Весна Игњатовиќ
 •                         Виолета Кузмановиќ
 •                         Дашмире Муртезани
 •                         Драгана Јордановска
 •                         Едљира Дестани
 •                         Елена Димитриевска
 •                         Енфале Исмаили
 •                         Зорица Јанакиева
 •                         Зулхане Синани
 •                         Зумрете Јакупи
 •                         Ивона Трајкоска
 •                         Леонора Меџити
 •                         Лорета Сали
 •                         Марина Цветкова
 •                         Марија Рувческа
 •                         Маја Филиповски
 •                         Мелиха Умер
 •                         Мерадије Фејзулаху
 •                         Мирјана Цветкоска
 •                         Петре Талески
 •                         Ресмие Чиљафи
 •                         Сашо Унчевски
 •                         Севдије Исмани
 •                         Соња Митевска
 •                         Соња Славковиќ
 •                         Соња Трајановска
 •                         Сунчица Ивановска
 •                         Фатиме Рамадани
 •                         Фиторе Амети
 •                         Шабан Бериша

 

47. Претклиника на тотално протезирање   

 •                         Андриана Остојиќ
 •                         Берат Бајрами
 •                         Валмира Бакали Морина
 •                         Весна Игњатовиќ
 •                         Жана Чингоска
 •                         Маја Филиповски
 •                         Мирјана Цветкоска
 •                         Петре Талески
 •                         Сашо Унчевски
 •                         Шабан Бериша

 

48.Работа во заботехничка лабораторија     

 •                         Ibraim Ramadani
 •                         Артан Салиу
 •                         Жана Чингоска

49. Рехабилитација    

 •                         Ilknur Murtezan-Ademovska
 •                         Rijad Ajro
 •                         Ана Весова
 •                         Елена Каевска
 •                         Лорета Сали
 •                         Марија Рувческа
 •                         Наталија Пачоова Паттерсон
 •                         Фејзије Акија

 

50. Систем на здравствена и социјална заштита      

 •                         Ibraim Ramadani
 •                         Артан Салиу
 •                         Валмира Бакали Морина
 •                         Наталија Пачоова Паттерсон
 •                         Сашо Унчевски
 •                         Фатиме Рамадани

51. Спорт и спортски активности       

 •                         Александар Ѓорѓиевски
 •                         Валдет Шабани
 •                         Валентина Радуловиќ
 •                         Весна Качаниклиќ
 •                         Гент / Gent Кадри / Kadri
 •                         Енвер Исмаили
 •                         Сузана Јовановска Рајковчевска
 •                         Филип Оџаклиески

 

52. Стандарди и организациско однесување 

 •                         Јасмина Јаковчевска

53. Стоматогнатен систем    

 •                         Ibraim Ramadani
 •                         Александра Милошевска
 •                         Артан Салиу
 •                         Берат Бајрами
 •                         Весна Игњатовиќ
 •                         Жана Чингоска
 •                         Маја Филиповски
 •                         Мирјана Цветкоска
 •                         Петре Талески
 •                         Шабан Бериша


54. Учење преку работа кај работодавач       

 •                         Ibraim Ramadani
 •                         Јасмина Јаковчевска
 •                         Александра Милошевска
 •                         Артан Салиу
 •                         Ајше Рамадан
 •                         Берат Бајрами
 •                         Бехија Селими
 •                         Билјана Чибишева
 •                         Валмира Бакали Морина
 •                         Василка Динева
 •                         Ваљбона Асани
 •                         Весна Ерби
 •                         Елена Димишковска
 •                         Елена Каевска
 •                         Енфале Исмаили
 •                         Зулхане Синани
 •                         Лорета Сали
 •                         Марина Поповска
 •                         Марина Цветкова
 •                         Марија Рувческа
 •                         Мигена Главче
 •                         Неше Салих
 •                         Николина Трајановска
 •                         Нина Кнаггс
 •                         Ресмие Чиљафи
 •                         Сашо Унчевски
 •                         Севдије Исмани
 •                         Соња Глигуроска
 •                         Соња Славковиќ
 •                         Фејзије Акија
 •                         Шабан Бериша


55. Фармакогнозија       

 •                         Floresha Sela
 •                         Јасмина Јаковчевска
 •                         Соња Трајановска

 

56. Фармакологија   

 •                         Елена Каевска
 •                         Фатиме Рамадани

57.Фармацевтска технологија 

 •                         Јасмина Јаковчевска
 •                         Анита Диневска
 •                         Василка Динева
 •                         Енфале Исмаили

 

58. Фармацевтска хемија         

 •                         Floresha Sela
 •                         Анита Диневска
 •                         Василка Динева


59.Физика      

 •                         Esma Islami
 •                         Нада Пецуровска
 •                         Наташа Глигоровска
 •                         Ридван Мемеди

 

60. Физикална терапија 

 •                         Ана Весова
 •                         Весна Атанасовска
 •                         Елена Каевска
 •                         Лорета Сали
 •                         Марија Рувческа
 •                         Фејзије Акија

 

61.Фиксна протетика     

 •                         Маја Филиповски
 •                         Петре Талески

 

62.Хематологија со трансфузиологија

 •                         Марина Цветкова

 

63. Хемија

 •                         Drita Rama
 •                         Даниела Стојановска Пановска
 •                         Неше Салих
 •                         Самет Зеќири
 •                         Сузана Тасевска

 

64. Хемија-изборен       

 •                         Даниела Стојановска Пановска
 •                         Самет Зеќири

 

65.Хигиена и технологија на вода, прехрамбени производи и почва         

 • Соња Славковиќ


66. Хирургија со гинекологија и акушерство со нега

 • Ilknur Murtezan-Ademovska
 •  Билјана Ристова
 •  Елена Димитриевска
 •  Соња Митевска
 •  Фејзије Акија

67. Хируршки болести со нега

 • Sumeja Pajaziti
 • Бехија Селими
 • Билјана Чибишева
 • Боби Кирковски
 • Марина Поповска
 • Мигена Главче
 • Ресмие Чиљафи

68.Аптекарско работење

 • Анита Диневска
 • Василка Динева
 • Енфале Исмаили

69.Микробиологија со епидемиологија

 • Rijad Ajro
 • Маја Мрмова Шкартова

70.Нега и грижа

 • Леонора Меџити
 • Мерадије Фејзулаху
 • Наталија Пачоова Паттерсон
 • Соња Славковиќ71. Основи на медицинска нега

 • Леонора Меџити
 • Маја Мрмова Шкартова
 • Мелиха Умер
 • Мерадије Фејзулаху
 

72. Фармакогнозија за втора година модуларно фармацевтски техничар

 •                 Floresha Sela