Знаењето е моќ, здравјето е богатство

СМУ на град Скопје Д-р ,, Панче Караѓозов,,

it is on

Practical teaching

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ?

image


Забен техничар

Медицинска сестра

Фармацевтскиот лабораториски техничар

Медицинскиот лабораториски техничар

Физиотеравпетскиот техничар

ЗА НАС

 „Знаењето е моќ, а здравјето најголемо богатство“

Местоположбата на училиштето, во центарот на градот, во непосредна близина на повеќе здравствени институции, е од големо значење за успешно и квалитетно одвивање на практичната настава и на феријалната пракса и соработка. Во непосредна близина на Училиштето работи и Ученичкиот дом за сместување на учениците од внатрешноста на Републиката кои што се школуваат во нашето училиште.


ЗОШТО НИЕ?

Email us
УЧЕНИЦИ

Училиште кое е посветено на изучување и практикување на вештини за да ги развие своите ученици како креативни мислители и да ги збогати нивните животи преку разбирање и ценење на нашето заедничко културно наследство.

Email us
НАСТАВНИЦИ

Нашите наставници се желни и ентузијасти во самиот процес на настава, но и континуирано работат на процесот на нивниот кариерен развој преку активно учество на национални и меѓународни работилници, обуки и проекти

CUstomization
ПРАКТИЧНО УЧЕЊЕ

Образовните планови се внимателно планирани за да одговараат на потребите на учениците за теоретско и практично знаење, како и за стекнување сет на генерички вештини, што ги прави високо конкурентни на пазарот на трудот веднаш штом ќе го завршат училиштето.

Documentation
ПРОЕКТИ

MASSUM, Tempe Sister Cities,Youth Association of Vocational High Schools in Macedonia,US Agency for International Developmen,Faculty of Medicine


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

MK, Mother Teresa, Skopje 1000
Skopje, N. Macedonia
Phone:  +389 (416) 109-9222
Fax:  +389 (416) 109-9222
Email: dsmupancekaragjozov@yahoo.com